Artikel:

Antibelastingontwijkings wetsvoorstel – aanpak hybride mismatches

10 juli 2019

Staatssecretaris Snel van Financiën diende op 2 juli jl. bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in dat belastingontwijking door internationaal opererende ondernemingen verder tegengaat. De beoogde wet neutraliseert door ondernemingen genoten fiscale voordelen wanneer zij inspelen op verschillen in de kwalificatie door landen van lichamen (fiscaal transparant of belastingplichtig), geldverstrekkingen (eigen of vreemd vermogen) of vaste inrichtingen. Het verschil in kwalificatie kan ertoe leiden dat een betaling aftrekbaar is en bij het andere concernonderdeel niet belast wordt; of dat een betaling zowel in Nederland als een ander land aftrekbaar is. Het wetsvoorstel heeft echter nadrukkelijk niet als doel om het inspelen op tarief- en andere grondslagverschillen tussen landen tegen te gaan. In totaal beoogt het wetsvoorstel negen type hybridemismatches te neutraliseren door ofwel de aftrek te weigeren dan wel de bate in de heffing te betrekken met als doel dat ondernemingen bij hun fiscale planning zulke mismatches niet langer opzoeken. Het voorstel neutraliseert echter niet alleen geplande maar ook onbedoelde hybridemismatches. De toepassing van deze regelgeving wordt dus niet verzacht door de intentie.

Documentatieplicht en bewijslastomkering

Om de negen type hybridemismatches te kunnen neutraliseren, verlangt de Belastingdienst met ingang van komend jaar van belastingplichtigen dat zij in hun administratie informatie opnemen waaruit blijkt dat bij een betaling geen mismatch speelt. Wordt deze informatie niet opgenomen, dan verschuift de bewijslast betreffende de aftrek of vrijstelling van Belastingdienst naar belastingplichtige. Wil belastingplichtige alsnog op een aftrek of vrijstelling aanspraak maken, dan zal hij moeten aantonen dat een mismatch zich niet voordeed. Omdat de hybridemismatchbepalingen in beginsel alleen in internationale verhoudingen van toepassing zijn, zijn belastingplichtigen waarvan het concern alleen nationaal opereert feitelijk van deze documentatieplicht ontheven. Alle andere belastingplichtigen dienen bij een betaling na te gaan of zich een hybridemismatch voordoet en dit vast te leggen. Deze documentatieplicht leidt tot een verzwaring van de administratieve lasten. BDO kan u helpen deze documentatie te verzamelen.

Cv/bv-structuur

Eén van de negen te neutraliseren hybridmismatchstructuren is de zogenoemde cv/bv-structuur. Van deze structuur maken vooral Amerikaanse multinationals gebruik om de belastingdruk over hun niet-Amerikaanse winst te verminderen. Door een wijziging van de Amerikaanse fiscale wetgeving vanaf 2018 (aanscherping van de CFC-regelgeving) heeft deze structuur voor Amerikaanse concerns niet langer het beoogde effect van aftrek in Nederland en geen heffing in de VS over de corresponderende bate. Weliswaar worden zulke betalingen tegenwoordig in de Amerikaanse heffing betrokken maar geschiedt dat een tegen lager tarief waardoor de structuur zijn aantrekkelijkheid behoudt. Daarom wordt in het wetsvoorstel geen uitzondering gemaakt in de relatie met de VS met als gevolg dat per 1 januari 2020 niet langer in Nederland aftrek genoten kan worden. Is de besloten commanditaire vennootschap onder Nederlands recht aangegaan, dan wijzigt de neutraliseringsaanpak vanaf 1 januari 2022. Zulke cv’s worden vanaf die datum onbeperkt belastingplichtig in Nederland waardoor de betaling voortaan in Nederland belast.

Nederlandse beleggingsfondsen

Voor Nederlandse beleggingsfondsen die van een cv naar Nederlands recht gebruik maken, gelden andere regels. Zij worden onder voorwaarden uitgezonderd van belastingplicht.