Artikel:

ANBI’s: publiceer gegevens over 2017 vóór 1 juli

15 juni 2018

Instellingen die zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut, kunnen worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna: ANBI). Veel instellingen in bijvoorbeeld de maatschappelijke sector, de gezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg en welzijn beschikken over de ANBI-status. De ANBI-status brengt verschillende (fiscale) voordelen met zich mee. Daarnaast zijn er verschillende voorwaarden aan verbonden zoals de jaarlijkse publicatieplicht. Over de publicatieplicht wordt in dit artikel meer uitgelegd.

Publicatieplicht ANBI

Een ANBI dient jaarlijks gegevens te publiceren op een website. Naast de naam en contactgegevens van de ANBI, dient ook de volgende informatie opgenomen te worden op de website:

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN), welk nummer wordt toegekend door de KvK:

  • De bestuurssamenstelling, de namen van de bestuursleden en het beloningsbeleid;
  • De doelstelling en een beknopt beleidsplan;
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten;
  • Een financiële verantwoording, bestaande uit een balans en resultatenrekening met toelichting daarop.

De gegevens over het jaar 2017 dienen uiterlijk vóór 1 juli 2018 gepubliceerd te zijn. Dit kan door de betreffende informatie te plaatsen op de eigen website van de ANBI. Indien er geen eigen website is, kunnen de gegevens via het internetportaal van de stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) gepubliceerd worden.

Kans op intrekken ANBI-status bij niet voldoen aan publicatie-eis

Het is van belang om de gegevens tijdig te publiceren. Het niet voldoen aan de publicatie-eis heeft tot gevolg dat de ANBI-status met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. In de meeste gevallen zal de ANBI eerst nog een mogelijkheid krijgen om alsnog aan de voorwaarden te voldoen. Wordt de informatie dan nog niet gepubliceerd, dan zal de ANBI-status komen te vervallen. Het intrekken van de ANBI-status heeft tot gevolg dat de instelling geen gebruik meer kan maken van de fiscale voordelen van een ANBI. Ook kan de donateur van de ANBI de giftenaftrek in de inkomsten- of vennootschapsbelasting niet meer toepassen. De voormalige ANBI dient ook na de intrekking van de ANBI-status nog wel bepaalde informatie te verstrekken aan de Belastingdienst.

Uitbreiding publicatieplicht?

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de giftenaftrek en de ANBI-regeling, waarop de staatssecretaris onlangs heeft gereageerd. Voorop staat dat het kabinet van mening is dat de ANBI-regeling en giftenaftrek, vanwege het grote maatschappelijk draagvlak, behouden moet blijven. Er worden diverse aanbevelingen gedaan, onder andere met betrekking tot de controle op de ANBI-regeling. De staatssecretaris heeft in dat kader suggesties gedaan om de volgende onderdelen aan te passen:

  • Uitbreiding van de publicatieplicht van ANBI’s;
  • Versoepeling van de liquidatiebepaling;
  • Versoepeling van de anti-oppoteis;
  • Inbouw van een afrekenmoment voor een ex-ANBI.

De uitbreiding van de publicatieplicht zou in kunnen houden dat ook het verloop van het ANBI-vermogen inzichtelijk gemaakt dient te worden. Ook is voorgesteld om de gegevens door middel van een soort standaardformat te laten publiceren zodat de gegevens eenvoudig te vinden zijn op de website van de ANBI.

Dit betreffen vooralsnog suggesties. Concrete plannen voor een wijziging van de ANBI-regeling zijn op dit moment nog niet bekend. Als deze plannen duidelijk zijn, zullen wij u hierover informeren.  

Meer weten?

Bent u benieuwd wat BDO voor uw ANBI kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten via (088) 236 48 03 of stuur een e-mail naar [email protected].