Artikel:

Aansprakelijkheid werkgever na verkeers- of bedrijfsongeval

02 augustus 2021

De laatste tijd gaan steeds meer werknemers naar kantoor. Hiernaast worden steeds meer zakelijke relaties bezocht bij de uitvoering van het werk. Daarmee neemt de kans op een verkeers- en/of bedrijfsongeval toe. In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op de vraag wanneer een werkgever aansprakelijk is voor de schade die door een verkeers- of bedrijfsongeval ontstaat.

Veilige en gezonde werkplek

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is een werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Deze zorgplicht is onder andere bedoeld om ongevallen op de werkplek te voorkomen. Als er toch een ongeval plaatsvindt, dan is het wettelijk uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die daardoor ontstaat. Een werknemer hoeft alleen aan te tonen dat sprake is geweest van een ongeval op het werk met schade als gevolg. Het is dan aan de werkgever om aan te tonen dat hij niet aansprakelijk is voor de ontstane schade.

Vermijden van aansprakelijkheid

Het vermijden van aansprakelijkheid kan op twee manieren. Een werkgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een bedrijfsongeval wanneer hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht voor een veilige en gezonde werkplek heeft voldaan. Hiervoor dient de werkgever veiligheidsmaatregelen te treffen, maar ook aan te tonen dat hij voor voldoende voorlichting heeft gezorgd en toezicht heeft gehouden. Hiernaast is een werkgever niet aansprakelijk wanneer een ongeval in belangrijke mate het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de werknemer. In de praktijk is hiervan niet snel sprake.

Verkeersongeval

Een verkeersongeval kan in sommige situaties ook aangemerkt worden als een bedrijfsongeval. Als daarvan sprake is, dan geldt eveneens het uitgangspunt dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het ongeval. Of een verkeersongeval aangemerkt kan worden als een bedrijfsongeval, hangt af van de specifieke situatie. Zo zal doorgaans sprake zijn van een bedrijfsongeval wanneer het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens werktijd. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een werknemer een klant bezoekt voor de uitvoering van het werk en daarbij deelneemt aan het wegverkeer. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het rijden met een privé- of bedrijfsauto. Woon-werkverkeer wordt niet beschouwd als werktijd, waardoor de werkgever in beginsel niet aansprakelijk is voor ongevallen tijdens woon-werkverkeer.

Ook bij een verkeersongeval geldt dat de aansprakelijkheid van de werkgever vervalt wanneer het ongeval is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Een voorbeeld hiervan is het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Van de werkgever wordt op basis van goed werkgeverschap wel verwacht dat hij zorgt voor een behoorlijke verzekering van werknemers die tijdens werktijd een motorvoertuig moeten bestuderen.

Voorlichting en toezicht

Van een werkgever wordt verwacht dat er sprake is van voldoende voorlichting en toezicht. Uitgangspunt is namelijk dat een werkgever bedacht moet zijn op het onvoorzichtig worden en het te makkelijk omgaan met de veiligheidsvoorschriften door werknemers. Het is dus niet voldoende om werknemers eenmaal bij aanvang van het dienstverband te instrueren. Om deze reden is het verstandig beleid op te stellen waarmee regelmatige voorlichting en toezicht is gewaarborgd. De financiële gevolgen van een bedrijfsongeval kunnen immers groot zijn. Zo kan een werkgever naast de schade van werknemers ook worden geconfronteerd met een boete wegens het niet naleven van de Arbeidsomstandighedenwet.

Tot slot

Als werkgever is het van belang om waakzaam te blijven en een veilige en gezonde werkplek zoveel mogelijk te waarborgen. Hierbij dient niet alleen te worden gekeken naar de werkplek zelf, maar bijvoorbeeld ook naar het risico op ongevallen bij deelname aan het verkeer tijdens werktijd. De arbeidsjuristen van BDO Legal kunnen helpen bij het opstellen en/of evalueren van uw arbo- en veiligheidsbeleid.

Heeft u een vraag over veiligheid tijdens het werk? Neem dan gerust contact op met één van de contactpersonen van BDO Legal.