Artikel:

Aanpassing voorwaarden Loonkostenvoordelen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2018

02 oktober 2018

Aan de hand van de situatie in de kalendermaand voorafgaand aan de indiensttreding, wordt beoordeeld of er aanspraak bestaat op loonkostenvoordeel (LKV). In veel gevallen wordt een aanvraag van de doelgroepverklaring afgewezen, omdat niet wordt voldaan aan de volgende voorwaarde: de aanvrager had voorafgaand aan de dienstbetrekking recht op een uitkering of arbeidsondersteuning. Wanneer dieper ingegaan wordt op de afwijzingen, blijkt dat veel aanvragen wel voldoen aan een gedeelte van de voorwaarde, maar niet in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking.

Onderstaand praktijkvoorbeeld illustreert het verschil in uitleg tussen de 'kalendermaand voorafgaand' en de 'maand voorafgaand'.

Voorbeeld: verschil tussen ‘kalendermaand’ en ‘maand’

Een werkzoekende van 56 jaar krijgt op 1 februari 2018 een WW-uitkering. Een werkgever wil de werkzoekende in dienst nemen op 12 februari 2018 en vraagt een doelgroepverklaring aan voor het LKV oudere werknemer. Omdat de werkzoekende de kalendermaand voorafgaand aan indiensttreding (lees: januari) geen uitkering had, moet de aanvraag worden afgewezen.

Het uitgangspunt voor de systematiek van de loonkostenvoordelen is dat de werkgever financieel gestimuleerd wordt een persoon in dienst te nemen die afkomstig is uit de doelgroep van de loonkostenvoordelen, bijvoorbeeld de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Wijziging in wetsvoorstel Verzamelwet van ‘kalendermaand’ naar ‘maand’

Het is onwenselijk dat bovenstaande situaties niet leiden tot een aanspraak op de loonkostenvoordelen. Daarom wordt ‘kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking’ in het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 gewijzigd in ‘maand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking’. Voor het loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden komt daar nog een toevoeging: ‘of op de eerste dag van de dienstbetrekking’ bij. Met deze wijziging wordt nadrukkelijk ook de datum van indiensttreding meegerekend om te voorkomen dat mensen, die via de zogeheten praktijkroute instromen in de doelgroep banenafspraak, buiten de boot vallen.

Kunnen eerder afgewezen doelgroepverklaringen alsnog worden toegekend?

In een Koninklijk besluit zal, op grond van de in het wetsvoorstel opgenomen inwerkingtredingsbepaling, worden vastgesteld dat eerder afgewezen verklaringen alsnog met terugwerkende kracht kunnen worden toegekend t/m 1 oktober 2018.

Op deze wijziging zal in de uitvoeringspraktijk tevens worden geanticipeerd vanaf deze datum om te voorkomen dat meer doelgroepverklaringen moeten worden afgewezen omdat wel in de maand, maar niet in de kalendermaand aan de voorwaarden wordt voldaan.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws rondom loon & premieheffingen? Neem dan deel aan één van de zes actualiteitendagen die in oktober en november 2018 plaatsvinden. De Adviesgroep Loon- & Premieheffing organiseert jaarlijks actualiteitendagen op verschillende locaties in Nederland. De dagen zijn voor iedereen toegankelijk; u hoeft geen klant bij BDO te zijn. Lees meer over de actualiteitendagen of klik op onderstaande button om u aan te melden.

Aanmelden actualiteitendag