BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Aankondiging beoogde wijzigingen werkkostenregeling per 1 januari 2020

04 februari 2019

Op 1 februari 2019 werden wij verrast met een positieve berichtgeving over het voornemen een aantal wijzigingen binnen de werkkostenregeling door te voeren. Het voornemen is om de beoogde wijzigingen per 1 januari 2020 in te laten gaan. De verruiming is een uitwerking van de 100 miljoen euro die door het kabinet in augustus 2018 beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor midden-en kleinbedrijven (mkb). De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb vormgegeven.

Beoogde wijzigingen

Een van de beoogde wijzigingen betreft de verruiming van de zogenoemde vrije ruimte van de werkkostenregeling. Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Het voornemen is dit percentage per 1 januari 2020 te verhogen naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. De verruiming levert een extra bestedingsruimte per jaar van 2.000 euro op. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. De bedoeling hiervan is dat met name het mkb hier voordeel van zal hebben.

Naast de zogenoemde vrije ruimte, kunnen werkgevers aan hun werknemers onbelaste vergoedingen, verstrekkingen dan wel ter beschikking stellingen geven die gericht zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een voor de werkzaamheden noodzakelijke mobiele telefoon en laptop, of opleidingskosten. De verklaring omtrent gedrag (VOG) is de afgelopen jaren onderwerp van discussie geweest. Beoogd is om voor de vergoeding, die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), per 1 januari 2020 in de wet een gerichte vrijstelling op te nemen. Met deze toevoegingen komt aan een belangrijke discussie binnen de werkkostenregeling een einde.

Vooralsnog geen wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie werkkostenregeling

In het evaluatierapport van de werkkostenregeling uit februari 2018 erkent het kabinet concrete knelpunten binnen de werkkostenregeling. Het kabinet heeft hierbij toen aangegeven met het bedrijfsleven in overleg te treden om na te gaan voor welke aanpassingen in de werkkostenregeling draagkracht bestaat. De volgende mogelijke oplossingen werden hierbij aangedragen:

  • regelen dat vergoedingen en verstrekkingen waarvoor een gerichte vrijstelling geldt, niet langer hoeven te worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel;
  • toestaan dat de werkgever het loonvoordeel uit de verstrekking van maaltijden door middel van een steekproef vaststelt;
  • herinvoeren van een normrente om het voordeel bij de personeelslening te berekenen;
  • bieden van meer duidelijkheid in het Handboek Loonheffingen op het gebied van de eigen bijdragen van werknemers in relatie tot het noodzakelijkheidscriterium.

Opvallend is dat de genoemde knelpunten in de evaluatie van de werkkostenregeling tot op heden nog niet zijn weggenomen. Ook in de berichtgeving van 1 februari 2019 wordt over de genoemde knelpunten geen woord gerept. Nog onduidelijk blijft daarom of bovengenoemde dan wel andere oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten per 1 januari 2020 zullen worden doorgevoerd.

Meer informatie

Voor meer informatie zie: www.bdo.nl/alp. U kunt ons natuurlijk ook rechtstreeks benaderen via telefoon (070) 338 07 22 of via [email protected].