Artikel:

Aangifte verhuurderheffing: 6 wijzigingen

14 september 2018

Ten opzichte van het jaar 2017 zijn er een aantal wijzigingen in de aangifte verhuurderheffing. Deze zijn van belang voor het juist doen van uw aangifte. Wat die wijzigingen zijn, leest u hieronder:

1. Vrijstelling

De vrijstelling van 10 woningen is verhoogd naar 50 woningen. Daarnaast hoeven met ingang van de aangifte 2018 rijksmonumenten niet meer te worden meegenomen in de aangifte.

2. Maximale waarde

Met ingang van 2018 is de maximale grondslag waarover u per woning verhuurderheffing verschuldigd bent gemaximeerd op € 250.000. Opletten dus wanneer een woning een hogere WOZ-waarde heeft.

3. Huurprijs

Zoals u wellicht weet, heeft BDO een procedure gevoerd omtrent de te hanteren huurprijs. Ons standpunt was dat de kale huurprijs moest worden verhoogd met een gedeelte van de servicekosten om aan de hand van die verhoogde huurprijs te toetsen of de woning tot de belastbare grondslag voor de verhuurderheffing moet worden gerekend. Helaas heeft de rechter ons standpunt niet gevolgd. Ga daarom gewoon uit van de huurprijs zoals die aan de huurder wordt berekend.

4. Voor verhuur bestemd

Al eerder was in de jurisprudentie opgenomen dat indien een woning “anti-kraak” ter beschikking wordt gesteld, deze niet hoeft te worden meegenomen in de aangifte. Het moet daarbij gaan om een woning die in bruikleen wordt gegeven. Er mag wel sprake zijn van een kleine vergoeding, maar die moet dan rechtstreeks te koppelen zijn aan kosten van de woning zoals energiekosten.

Onlangs heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een zaak waarbij enerzijds woningen die onder de Leegstandswet vallen tijdelijk beschikbaar werden gesteld aan bewoners tegen een redelijke huur (huurprijzen van meer dan € 400 per maand) en anderzijds woningen voor iets meer dan € 100 per maand antikraak beschikbaar werden gesteld. Voor beide gevallen oordeelde de Hoge Raad dat sprake was van een feitelijk verhuurde woning en daarmee van een “voor verhuur bestemde woning”. Dit arrest maakt naar mijn mening dat er weinig goeds te verwachten is in de nog lopende procedures waarin woningen in afwachting van verkoop of sloop met een “normaal” huurcontract beschikbaar worden gesteld: ook die zullen naar mijn stellige verwachting tot de grondslag van de verhuurderheffing moeten worden gerekend.

5. Gemeenschappelijk eigendom

Eén keer heeft het de Hoge Raad behaagd om belastingplichtige gelijk te geven. Dat is in de zaak waarbij meerdere eigenaren samen eigenaar zijn van een of meer WOZ-objecten. In dat geval, zo oordeelde de Hoge Raad, is de wettekst discriminatoir en moet heffing achterwege blijven.

6. Heffingsvermindering

Denkt u er aan om, indien u beschikt over een definitieve investeringsverklaring, uw heffingsvermindering te verzilveren?

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.