Artikel:

Aandelengerelateerde beloningen (equity incentives) voor werving en behoud van personeel

21 september 2022

Onlangs publiceerde  BDO het onderzoek ’Arbeidsvoorwaarden in de TMT-sector’. Hierin worden aandelengerelateerde beloningen (ookwel: equity incentives) genoemd als instrument om werknemers te behouden én te werven. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de onderzochte bedrijven géén equity incentives (meer) verstrekt. Is dit wellicht een gemiste kans voor de TMT-sector in deze krappe arbeidsmarkt? Dit artikel is onderdeel van een reeks artikelen in lijn met bovengenoemd onderzoek en gaat in op enkele fiscale aspecten die belangrijk zijn voor werkgevers en -nemers als het gaat over equity incentives.

In de Nederlandse TMT sector komen equity incentives regelmatig voor, met name bij start-ups of bedrijven die willen groeien door het uitvoeren van overnames om vervolgens op termijn de bedrijven te verkopen (de zogeheten buy and build en exit strategie). Bij dergelijke bedrijven is er een reële kans dat een werknemer de equity incentive binnen afzienbare termijn te gelde kan maken. Opvallend is dat bij het opzetten van dergelijke incentives vaak weinig aandacht lijkt te zijn voor de fiscale aspecten. Dit kan achteraf leiden tot onaangename verrassingen voor zowel werkgever als werknemer. Maar: waarom zou je equity incentives als instrument inzetten? Wat levert het op?

Equity incentives: wat zijn de voor- en nadelen?

De meest voorkomende vormen van equity incentives zijn aandelenplannen, aandelenopties en Stock Appreciation Rights (SAR). Deze participatieregelingen zijn mogelijk in vele varianten, met verschillende merites. Het voordeel van equity incentives voor de werkgever is dat werknemers worden ‘gebonden’ aan het bedrijf. Tegelijkertijd worden de belangen van werknemers en aandeelhouders meer in lijn gebracht. Dit vergroot de loyaliteit en de ondernemersgeest van de werknemers.

De complexiteit van equity incentives kan door werkgevers en werknemers ook als nadeel worden ervaren. Goede voorlichting en communicatie zijn daarom essentieel. Als werkgever word je geacht goed te overwegen welke doelen beoogd worden, welke mate van zeggenschap werknemers mogen krijgen en welke financiële risico’s zij (mogelijk) lopen. Vervolgens kan worden beoordeeld welke vorm van equity incentives daar het beste bij past.

De fiscale aspecten van equity incentives

De fiscale aspecten kunnen een belangrijke rol spelen in de mate van succes van een equity incentive. De belastingheffing kan bij verkeerde keuzes namelijk tot onaangename verrassingen leiden. Voor de werkgever is met name van belang dat het toekennen van aandelen tegen een lagere waarde dan de marktwaarde belastbaar loon kan vormen. Vooral bij niet-beursgenoteerde bedrijven leidt een niet onderbouwde waardering - op het moment van toekennen van de aandelen - vaak tot onaangename fiscale gevolgen voor de werkgever bij verkoop van het bedrijf. Omdat de waarde van niet-beursgenoteerde bedrijven vaak lastiger te bepalen valt, is de kans op waarderingsdiscussies met de Belastingdienst aanzienlijk. Dit leidt in de praktijk veelvuldig tot grote discussies, zowel met de Belastingdienst als met een eventuele koper van het bedrijf die zo’n risico bij de verkoper zal willen neerleggen.

Voor de werknemer is het van belang dat de belastingheffing (over een eventueel voordeel) op voorhand duidelijk is en past binnen zijn of haar risicoprofiel. De belastingheffing kan namelijk sterk verschillen afhankelijk van de omvang van het aandelenbelang van de werknemer. Dit lijkt wellicht een open deur, maar we merken dat hieromtrent nog veel fouten worden gemaakt. Dat komt vooral omdat de wijze waarop het aandelenbelang wordt berekend per belastingsoort kan verschillen. Een werknemer die denkt met zijn belang in een bepaalde heffingscategorie te zitten, komt nog wel eens bedrogen uit. Ook kunnen sommige equity incentives een zogenoemd ‘lucratief belang’ vormen dat, zonder juiste fiscale structurering, tegen een zeer hoog tarief wordt belast.

Succes wordt bepaald door wijze waarop equity incentives ingezet worden

Equity incentives kunnen zeker interessant zijn om werknemers te binden aan het bedrijf. Of het een gemiste kans is voor de TMT-sector om hier slechts beperkt gebruik van te maken, hangt mede af van de wijze waarop de equity incentive wordt vormgegeven én of dit past bij het bedrijf en de ambities. Deze regelingen zijn mogelijk in vele varianten, met allemaal hun eigen merites. De fiscale aspecten van equity incentives spelen daarnaast een cruciale rol bij het succesvol implementeren van dergelijke regelingen.

Meer informatie

Bent u benieuwd of het interessant is voor uw bedrijf om equity incentives toe te kennen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met op met één van onze specialisten. BDO beschikt over brede kennis op dit terrein. Onze ervaren specialisten werken nauw samen om voor u en uw werknemers het ideale en meest optimale plan te realiseren. Wilt u meer weten over wat u kunt doen om werknemers te behouden en te werven? Vraag dan het onderzoek ‘Arbeidsvoorwaarden in de TMT-sector ’ aan via onderstaande button.

Vraag rapport aan