• Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

BDO wil een veilige en integere omgeving realiseren voor onze medewerkers, leveranciers, klanten en partners. Desondanks kunnen gedragingen of gebeurtenissen plaatsvinden die leiden tot een misstand. In de klokkenluidersregeling van BDO wordt uitgelegd hoe alle hiervoor genoemde partijen op een veilige manier (vermoedens van) misstanden kunnen melden, zowel intern als extern. Het melden helpt onze organisatie mogelijke misstanden te detecteren, adequaat op te volgen en in de toekomst te voorkomen.

We moedigen personen met een vermoeden van een misstand aan om dit met feiten onderbouwd rechtstreeks bij onze organisatie te melden. Een vermoeden van een misstand mag echter ook rechtstreeks gemeld worden aan een bevoegde autoriteit zoals de Autoriteit Financiële Markten, Autoriteit persoonsgegevens en het Huis voor Klokkenluiders. In alle gevallen moet de melder expliciet kenbaar maken dat zijn melding gezien moet worden als een melding in de zin van de klokkenluidersregeling. Wanneer de stappen worden gevolgd zoals in deze Regeling zijn beschreven en de melding wordt gekwalificeerd als een vermoeden van een misstand, wordt de positie van de melder door BDO beschermd.

Het is niet verplicht om gebruik te maken van de regeling. Het staat een ieder vrij om zijn vermoeden op een andere wijze kenbaar te maken, door bijvoorbeeld in contact te treden met de Raad van Bestuur. De (bescherming van de) klokkenluidersregeling geldt echter niet als vermoedens van misstanden op deze wijze kenbaar worden gemaakt.

De klokkenluidersregeling is niet van toepassing op (individuele) klachten over het beroepsmatig handelen van aan BDO verbonden beroepsbeoefenaren waarbij het maatschappelijk belang niet in het geding is. De procedure die hiervoor geldt, wordt beschreven in de klachtenregeling van BDO.