Wet- en regelgeving

De financiële sector is als geen andere sector gewend aan regeldruk, veranderende wetgeving en het op orde hebben van de integere bedrijfsvoering. Op deze pagina lichten wij recent gewijzigde of op handen zijnde wijzigingen in wet- en regelgeving uit, en de gevolgen van de nieuwe vereisten voor financiële instellingen.

PSD2

De wereld van het betalingsverkeer tussen consumenten en bedrijven is aan strenge regels gebonden. Betaaldienstverleners moeten binnenkort voldoen aan PSD2: de Payment Services Directive 2. Deze Europese richtlijn is relevant voor partijen die nieuwe betaal- en informatiediensten willen aanbieden (en een vergunning bij DNB moeten aanvragen) én voor bestaande marktpartijen, die met verscherpte en aanvullende eisen te maken gaan krijgen. Hoewel PSD2 in Nederland nog niet geïmplementeerd is, kunnen bestaande marktpartijen en nieuwe toetreders al aan de slag met de vereisten. Een groot aantal van de PSD2-vereisten is immers al bekend. Juist door nu al aan de slag te gaan, kunnen partijen ervoor zorgen dat zij hun onderneming zo optuigen dat zij aan deze PSD2-vereisten voldoen.

Wilt u weten of u als nieuwe toetreder onder de vergunningplicht valt? Wat u moet doen om die vergunning te verkrijgen? Waar uw organisatie momenteel staat ten aanzien van de PSD2 vergunningvereisten? En hoe u borgt dat u als PSD2 vergunninghouder doorlopend aan de (aangescherpte) wettelijke verplichtingen blijft voldoen? Lees hier dan meer over PSD2.

IORP II

Vanaf 13 januari 2019 zijn alle pensioenfondsen gebonden aan de regels van de herziene richtlijn voor Institutions for Occupational Retirement Provision, kortweg IORP II. Doel van deze richtlijn is het stimuleren van grensoverschrijdende pensioenvoorzieningen, om die voorzieningen veiliger en transparant te maken. Om dit doel te bereiken, confronteert IORP II alle bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen met een aantal nieuwe verplichtingen.

Pensioenfondsen moeten extra informatie op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) opnemen en hun risicobeheersysteem verder uitwerken. Daarbij moeten ze ook expliciet aandacht schenken aan milieu-, sociale en governance (ESG)-risico's. De verandering met de meeste impact op pensioenfondsen is echter de nieuwe verplichting om te beschikken over een doeltreffend governancesysteem en het inrichten van een onafhankelijke en geschikte Internal Auditfunctie.

Benieuwd naar hoe u op een goede en afdoende manier invulling kan geven aan de aangescherpte eisen onder IORP II en hoe wij u hierbij kunnen bijstaan? Lees hier dan meer over IORP II.