Zorgfinancial, bent u klaar voor de toekomst?

“Wij zijn een kleine instelling, enorm gefocust op de kwaliteit van onze zorg. Bij ons werken professionals die met hart voor de zorg bezig zijn. Ik durf te stellen dat wij onze cliënten hele goede zorg verschaffen.

“Maar dat mooie plaatje kan voortbestaan zolang er nog voldoende budget is. We moeten aan de slag met de manier waarop we onze zorg organiseren. We hebben strategische en organisatorische wendbaarheid nodig. Die onderwerpen zullen een belangrijke plaats op onze bestuurlijke agenda moeten krijgen, want anders ís er straks geen toekomst meer.”

Zorglandschap van de toekomst

Het is een kenmerkende bijdrage tijdens de Themadag ‘Zorg op de juiste plek vanuit financieel perspectief’, op 11 april jongstleden georganiseerd door netwerk voor financials in de zorg Fizi. De zorg is in beweging als nooit tevoren en zorgaanbieders staan voor de opdracht om zich een plaats te bevechten in het zorglandschap van de toekomst. Een opdracht met verstrekkende gevolgen voor de manier waarop financieel verantwoordelijken in de zorg invulling moeten geven aan hun taak.

Want als ketenzorg betekent dat je als zorgverschaffer nog meer dan voorheen organisatie overschrijdend moet gaan samenwerken, hoe zorg je dan dat die samenwerking tot stand komt en dat daar financiering voor is?

En als ziekenhuizen een substantieel deel van hun zorg naar de thuissituatie of de eerste lijn moeten brengen, hoe gaat die dan bekostigd worden en hoe managet het ziekenhuis de hiermee samenhangende omzetdaling?

Transformatie in de zorg

Er is sprake van een transformatie in de zorg. De leidende gedachte van waaruit gewerkt wordt verschuift langzaam maar zeker van ‘het repareren van ziekte’ naar ‘het bevorderen van gezondheid.’

Die gedachte is ook het uitgangspunt voor het recent door BDO in co-creatie met zorgbestuurders en -toezichthouders opgestelde manifest voor een duurzame toekomst voor de Nederlandse gezondheidszorg. De essentie daarvan luidt: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg, zoals ehealth)1.

Koerswijziging beleidsmatig omarmen

Dat uitgangspunt wordt ondertussen ook beleidsmatig omarmd. Zo maakte begin dit jaar de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) haar strategische koers bekend onder de titel ‘Van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie’. Andere signalen: de langjarige afspraken die zorgverzekeraar Zilveren Kruis maakte met de ziekenhuizen Isala en TerGooi. Daarin zijn harde percentages geformuleerd met betrekking tot de hoeveelheid zorg die deze ziekenhuizen de komende jaren naar de thuissituatie gaan verplaatsen. En dan is er de, begin dit jaar door het Zorginstituut benoemde, ‘kwartiermaker Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ Sjoerd Repping. Repping stelt dat in ongeveer de helft van de behandelingen in het ziekenhuis er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor het nut daarvan.

Belang van financiële kolom binnen organisaties groeit

Het betekent een nieuwe realiteit voor zorginstellingen, die vraagt om nieuwe businessmodellen. Velen zijn daar in een of andere vorm al mee bezig. Zestien van de 37 deelnemers laten tijdens de Fizi themadag weten dat hun organisatie met initiatieven is gestart. Dat varieert van het oplijnen van de regionale zorgketen, het onderhandelen over langjarige contractering met zorgverzekeraars tot het investeren in nieuwe woonzorgvormen en het daarbij buiten de begane paden (banken, overheid) zoeken naar financiering.

Bij al die operaties groeit het belang van de financiële kolom binnen de organisatie. Logisch. Waar nieuwe mogelijkheden worden verkend en traditionele (achterhaalde) bekostigingsschotten worden getrotseerd, is een anker nodig. En de financial is bij uitstek degene die die ankerfunctie kan verschaffen. Het belang van financiële zekerheid en risicobeheersing neemt toe. Maar ook het vermogen om leiderschap te nemen. In de woorden van een van de deelnemers tijdens de themadag: ‘Alles komt op het bordje van de financial; je bent de rem en het gas tegelijk en je scope wordt steeds breder.’

Leiderschap is nodig; zorgfinancials zijn aan zet!

Leiderschap is dus nodig. Zorginstellingen hebben behoefte aan business controllers die niet alleen sterk zijn in het opstellen en analyseren van rapportages, maar ook kunnen optreden als business partner. Daarbij spelen de zogenaamde soft skills een belangrijke rol, zowel binnen de organisatie als naar buiten.

BDO heeft samen met Fizi, dé vereniging van en voor zorgfinancials, speciale opleidingsprogramma’s ontwikkeld. Niet alleen gericht op het informeren, maar juist ook op het begeleiden van u als zorgfinancial in transitie! Meer informatie vindt u op de aanmeldpagina.

Aanmelden FIZI Academy