Ketenregie bij woningcorporaties: grip op de zaak

Hoe maakt u veranderen tot een tweede natuur? Als woningcorporatie bent u de afgelopen jaren keihard bezig geweest alle ontwikkelingen die op u zijn afgekomen het hoofd te bieden. Uit onderzoek van BDO onder bestuurders en managers blijkt dat digitalisering, verduurzaming, verantwoording en ketenregie de vier belangrijkste pijnpunten zijn bij de transitie. In deze blogreeks zoomen we steeds in op een van die pijnpunten en bieden we u handvatten om hierin als sociale huisvester (nog) sterker, wendbaarder en succesvoller te worden.

Als woningcorporatie heeft u veel te maken met werkzaamheden die u niet allemaal zelf uitvoert. Processen die weliswaar voor een belangrijk deel buiten uw eigen organisatie liggen, maar wel van begin tot eind samenhangen met uw kerntaken. Als maatschappelijke organisatie wordt u afgerekend op hoe u omgaat met die keten.

Wat er leeft

Om de kwaliteit van uw dienstverlening te waarborgen, wilt u grip hebben op de processen van partners. Het toverwoord is ketenregie, waarbij echte, bewuste keuzes worden gemaakt en de prestatie tussen partijen duidelijk is. In de praktijk blijkt echter dat de keten te vaak samenhangt van toevalligheden, ongecontroleerd vertrouwen en vanzelfsprekendheden. Wie de regierol oppakt (gemeente of woningcorporatie), kan bovendien afhankelijk zijn van het vraagstuk en wie investeert of financiert.

Wat anders kan

Doen we het werk zelf of besteden we het uit? Die make or buy-analyses zijn in deze sector eerder uitzondering dan regel. Vanzelfsprekendheden en automatismen zijn aan de orde van de dag. Corporaties besteden bovendien vaak werk uit zonder nadere afspraken te maken over de meetbare kwaliteit van de dienstverlening, bijvoorbeeld als het gaat om onderhoudswerkzaamheden en automatisering. Daarnaast komt het voor dat woningcorporaties geen scherp beeld hebben van wie hun leveranciers zijn, waardoor ze hun lot te veel in handen leggen van partners die ze niet goed kennen. De gevolgen daarvan zijn vaak pas in later stadium duidelijk, bijvoorbeeld wanneer een bouwleverancier geen duurzame materialen heeft gebruikt of dat gevoelige informatie van de corporatie in de ‘cloud’ staat zonder adequate beveiliging.

Hoe het beter kan

Dat het beter kan, is duidelijk. Maar hoe? In het ‘Handboek verandercapaciteit woningcorporaties’ reiken we u vijf concrete handvatten aan om als sociale huisvester (nog) sterker, wendbaarder en succesvoller te worden op het gebied van ketenregie.

Download handboek