De vervuiler vervuilt en u betaalt?

In Nederland kennen we een aantal gemeentelijke heffingen waarvan de onroerendzaakbelasting, reinigingsrecht en rioolrecht de bekendste zijn. Deze heffingen zijn alle drie verschuldigd voor zowel woningen als voor niet-woningen, waarbij de onroerendzaakbelasting alleen een gebruikersdeel kent voor niet-woningen; voor woningen is alleen het eigenaarsdeel verschuldigd.

Minder belasting bij lager watergebruik

Over het algemeen is de heffing van het rioolrecht voor niet-woningen (mede) afhankelijk van het waterverbruik waarbij de gedachte is dat het grootste deel van het water dat via de waterleiding naar binnenkomt ook weer via het riool het gebouw verlaat. Dus als u zuinig bent met water, is dat niet alleen goed voor het milieu, maar het is ook een vorm van belastingbesparing. En deze belastingbesparing is ook zo bedoeld: het is een stimulans om zuinig te zijn met water. Het is dan ook voor de hand liggend dat degene die de waterkraan bedient ook degene zou moeten zijn die de rioolheffing verschuldigd is.

Woningcorporatie betaalt in plaats van de vervuiler

Belanghebbende, een woningcorporatie in het zuiden van het land, was die mening ook toegedaan. Voor 97 van haar woningen gelegen in de gemeente Someren. De gemeente had er voor gekozen om de aanslag rioolheffing op te leggen aan de eigenaar en niet aan de gebruiker. Dat scheelt een aantal aanslagen en dus kosten en wellicht dat een aanslag bij een woningeigenaar makkelijker te innen is dan bij een huurder. Maar, belanghebbende was het hier niet mee eens en kwam in bezwaar. Belanghebbende stelde dat de manier van heffen, niet bij de gebruiker, in strijd is met “Richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (de Kaderrichtlijn Water)”, zodat de Verordening buiten toepassing moet blijven en de aan belanghebbende als eigenaar van die woningen opgelegde, op de Verordening gebaseerde, aanslag rioolheffing 2013 zou moeten worden vernietigd. In deze richtlijn is immers het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt en dus niet de eigenaar.

Rioolheffing mag geïnd worden bij eigenaar

Belanghebbende geeft niet snel op: het bezwaar wordt afgewezen, de Rechtbank geeft haar ongelijk en ook bij het Hof krijgt zij nul op het rekest. En, na conclusie van de Advocaat Generaal, volgt ook de Hoge Raad belanghebbende niet in haar betoog. De Hoge Raad overweegt dat het riool zowel door de gebruiker als door de eigenaar wordt gebuikt. De gebruiker loost via het riool al het “kraanwater” en de eigenaar loost via het riool het hemelwater. Immers in de meeste gevallen is er in Nederland geen scheiding tussen het transport van hemelwater en afvalwater. De Hoge Raad bevestigt dus de vrijheid die de gemeente heeft genomen om de rioolheffing te innen bij de eigenaar.

Welke invloed kunt u uitoefenen?

Over het algemeen kunt u als eigenaar van onroerend goed weinig invloed uitoefenen op de gemeentelijke politiek. Dus bij uw keuze voor de gemeenteraadsverkiezingen die zitten aan te komen hoeft u niet de partijprogramma’s door te pluizen of een bepaalde partij de huidige manier van innen van bijvoorbeeld rioolheffing wil veranderen.

Heffing doorbelasten aan huurder

Bij steeds meer lokale heffingen, zoals rioolheffing maar ook onroerendezaakbelasting, kiezen gemeenten ervoor om de heffing te verschuiven van de gebruiker naar de eigenaar. U kunt hierbij goed opletten wat u opneemt in het huurcontract dat u met uw gebruikers afsluit, zodat u er altijd op voorbereid bent dat - als de gemeente waarin u onroerend goed is gelegen een gebruikersheffing vervangt door een eigenarenheffing - voor u de mogelijkheid ontstaat om deze door te belasten aan uw huurder. Daarmee kunt u de pijn verzachten tot de ergernis van het zijn van collectant voor de algemene middelen, maar heeft u in ieder geval geen financiële pijn.

Op de hoogte blijven?

BDO brengt regelmatig publicaties uit en organiseert evenementen over relevante thema’s in de bouw- & vastgoedbranche. Wilt u op de hoogte blijven? Wij reiken deze perspectieven graag aan.

aanmelden nieuwsbrief