Digital Services Act: hieraan moet een onlineplatform voldoen

Naar schatting moeten zo’n tienduizend onlineplatforms in de Europese Unie (EU) rekening houden met zowel EU-wetgeving als nationale regelgeving uit alle EU-landen. De Europese Commissie heeft mede daarom een pakket van regels opgesteld op het gebied van sociale media, online marktplaatsen en platforms: de Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA). 

De DSA legt verplichtingen op aan tussenhandelsdiensten, waaronder onlineplatforms. In dit perspectief zullen wij de verplichtingen die de DSA oplegt aan onlineplatforms onder de loep nemen. Waar moet u met uw onderneming op letten?

De verplichtingen van de DSA

De DSA samenvatten in een paar regels is vrijwel onmogelijk, daarom zullen hierna enkele speerpunten belicht worden. De DSA voorziet in een gedifferentieerd stelsel van verplichtingen, waarbij het aantal werknemers, de omzet, en het aantal gebruikers van de dienst bepalend zijn voor de vraag welke verplichtingen precies van toepassing zullen zijn.

Allereerst zien veel nieuwe verplichtingen op contentmoderatie. Onlineplatforms dienen in de algemene voorwaarden informatie op te nemen over beperkingen die zij aan het gebruik van hun dienst opleggen, zoals inhoudsmoderatie en het al dan niet gebruiken van algoritmische besluitvorming hierbij. 
Tussenhandelsdiensten die niet onder het micro/klein-regime vallen, zijn verplicht jaarlijks een rapport te publiceren, waarin zij licht schijnen op illegale inhoud op de site, het aantal ontvangen klachten omtrent inhoudsmoderatie en de acties die zij tegen illegale inhoud genomen hebben.  

Om illegale inhoud verder tegen te gaan vereist de DSA ook dat een kennisgevings- en actiemechanisme wordt opgetuigd: aanbieders van onlineplatformen moeten mechanismen invoeren om anderen in staat te stellen hen op de hoogte te brengen van illegale inhoud. Hierop zullen onlineplatforms zonder onredelijke vertraging actie ondernemen. Hierbij wordt de plaatser van de inhoud op de hoogte gesteld van de verwijdering en eventuele andere acties (zoals schorsing of beëindiging van het account) en wordt gemotiveerd waarom er gekozen is voor de betreffende acties. Om dit uit te balanceren zullen onlineplatformen (behalve micro- of kleine ondernemingen) geacht worden een intern klachtenafhandelingssysteem op te tuigen, zodat gebruikers een klacht kunnen indienen tegen ongeoorloofde verwijdering en opschorting van inhoud.

Ook moeten alle onlineplatforms voorzien in een centraal contactpunt voor autoriteiten en dienen zij deze online te vermelden.

Tot slot is er een groot aantal verplichtingen die specifiek opgelegd worden aan onlineplatformdiensten  (m.u.v. micro- en kleine ondernemingen) die zien op het veiliger maken van de omgeving voor consumenten. Een ervan is dat wanneer onlineplatforms reclame weergeven, zij duidelijk vermelden dat het ook daadwerkelijk om reclame gaat. Aanvullend zullen handelaren die op een onlineplatform op afstand overeenkomsten aangaan met consumenten zich moeten identificeren bij de online platforms door onder andere adresgegevens en een kopie identiteitsbewijs aan te leveren (zij kunnen dus niet meer anoniem blijven). 

Welke actie moet ik nu ondernemen? 

Alhoewel de DSA pas in werking treedt in 2024, zijn online platforms al sinds februari 2023 verplicht ten minste elke zes maanden te rapporteren over het gemiddelde aantal actieve afnemers van hun dienst. Micro- en kleine platformen moeten deze informatie op verzoek kunnen aanleveren. Daarnaast is het nu al belangrijk om te beoordelen welke inhoudelijke wijzigingen voor uw onderneming nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen van de DSA, zoals het wijzigen van algemene voorwaarden en optuigen van procedures voor omgang met klachten en illegale content.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig met het doorvoeren van de verplichtingen die de DSA oplegt bij uw onderneming? Neem dan gerust vrijblijvend contact met op met één van onze specialisten.